F35

In Twente wordt van oudsher veel gefietst. Het vlakke landschap en de korte afstanden tussen steden en dorpen zorgen ervoor dat de fiets een veelgebruikt vervoermiddel is. Met een fietsaandeel van ruim 32% nestelt Twente zich in de landelijke top, tussen ‘fietsminded’ provincies als Zeeland en Friesland. Dit neemt echter niet weg dat de laatste jaren minder wordt gefietst in Twente.

Door verspreiding van nieuwbouw, onvolledige fietsroutes, oponthoud in de stedelijke gebieden en een toenemende autobeschikbaarheid is het fietsgebruik in de afstandsklasse van 3 tot 15 kilometer afgenomen. Tegelijkertijd neemt het belang van regionale verplaatsingen toe op deze afstanden door schaalvergroting van voorzieningen voor bijvoorbeeld onderwijs en vrije tijd. In het in 2007 vastgestelde Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2007-2011 is de ambitie geformuleerd dat het fietsgebruik in Twente in 2011 weer minimaal op het niveau van 1995 ligt. Om hieraan bij te dragen wil Twente een hoogwaardig fietsnetwerk realiseren.

De centrale ‘drager’ van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente is de beoogde fietssnelweg F35. Een snelle, comfortabele, veilige en non-stop fietsverbinding van Nijverdal naar Enschede, via Wierden, Almelo, Borne en Hengelo met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. De fietssnelweg kan worden doorgetrokken naar Gronau en vanaf daar aansluiten op de Duitse (recreatieve) fietsroutes.

De potentie van de fietssnelweg is aanzienlijk. Het gaat niet alleen om fietsritten over de hele afstand. Door voldoende op- en afritten biedt het een comfortabel alternatief voor de auto, zeker op kortere afstanden.

De F35 is multifunctioneel en dient meerdere doelen:
• Verminderen van congestie op autoroutes naar de binnensteden, stations, kantoren en evenementenlocaties; een goed alternatief voor het steeds drukkere autoverkeer (mobiliteitsfunctie).
• Steden, dorpen en recreatieve bestemmingen verbinden (recreatieve functie).
• Een vlotte verbinding naar de centrumgebieden waar de meeste mensen werken en wonen en waar de meeste openbare voorzieningen zijn (economische functie).
• Een vlotte verbinding tussen steden, stadsdelen, dorpen en nieuwbouw: tussen alle mogelijke bevolkingsgroepen in de Twentse samen-leving (sociale functie).
• Bijdrage in vermindering van broeikasgas (CO2) en geluid (milieufunctie).
• Stimuleren van beweging per fiets en andere mensaangedreven vervoermiddelen (gezondheidsfunctie).
• Verlagen van het aantal verkeersslachtoffers (veiligheidsfunctie).
• Een zichtbaar project, waar Twente mee op de kaart wordt gezet (PR-functie).

De F35 is een uniek project, dat hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de stedelijke en landschappelijke inpassing, het aanzicht (architectuur), duurzaamheid (profilering en materiaalgebruik) en het gebruik door fietsers (verkeerstechnische richtlijnen). De verschillende eisen op deze gebieden zijn uitgewerkt in een Programma van Eisen, dat onderdeel is van het Masterplan Fietssnelweg F35. Gemeenten gebruiken dit programma als toetsingskader bij de uitwerking van deeltrajecten of voor het beheer van de fietsinfrastructuur.

Het volledige Masterplan, met daarin het Programma van Eisen, vindt u hier.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng