Studie 'Van A naar F'

Samen met Artgineering werkt Goudappel Coffeng aan de studie ‘Van A naar F’. Dit in opdracht van het Stimuleringsfonds Architectuur en drie regio’s: Arnhem-Nijmegen, Twente en Provincie Noord-Brabant.

We staan op het punt van de introductie van een nieuw type weginfrastructuur in Nederland: de fietssnelweg. Binnen het streng gecategoriseerde en beperkte spectrum aan wegen is de opkomst van een nieuw type weg een uitzonderlijke gebeurtenis, vergelijkbaar met de introductie van de snelweg in de jaren ’50 of het woonerf in de jaren ’80.

De fietssnelweg als nieuw type weg heeft de potentie om, vergelijkbaar met de autosnelwegen, op relatief korte termijn een op grote schaal toegepaste succesformule te worden. Dit biedt de kans om vooruitlopend op de daadwerkelijke realisatie de potentie van de fietssnelweg in volle breedte en integraal te onderzoeken. Op deze manier kunnen nu al de verkeerskundige, ruimtelijke, sociale, economische en culturele aspecten bij het ontwerp van de fietssnelwegen gelijkwaardig en gelijktijdig meegenomen worden in de conceptie, en niet zoals b.v. bij het ‘Routeontwerp’ voor de Nederlandse snelwegen decennia later te proberen de bijverschijnselsen (slechte inpassing van de weg, verrommeling van de aanliggende gebieden, gebrek aan identiteit) van de voorheen ‘nieuwe’ infrastructuur bij te werken.

Het onderzoek richt zich op alle voor het ontwerp van fietssnelwegen relevante schaalniveaus: van het landelijke netwerk, tot het regionale geheel, het landelijke en stedelijke tracé en het profiel. Vanuit historische en theoretische parallellen worden thema’s en ontwerpstrategieën voor de ontwikkeling van fietssnelwegen uitgewerkt. Het onderzoek is naar verwachting eind 2010 / begin 2011 afgerond.

deze site is een initiatief van Goudappel Coffeng